Regulamin bony upominkowe

Regulamin bonów upominkowych Kiltowo.pl

  • 1 DEFINICJE

1. Bon upominkowy – bon wydany na okaziciela, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności nim za towary oferowane w sklepie internetowym i stacjonarnym Kiltowo.
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu bonu upominkowego w sklepie Kiltowo;
3. Posiadacz – osoba realizująca bon upominkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;  
5. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w sklepie Kiltowo, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu bonu upominkowego;
6. Wydawca – Quiltowo – Ewa Pawłowska, ul. Ząbkowska 54/42;03-735 Warszawa; NIP: 5241870490, REGON: 361342844; KONTO BANKOWE: 56 1050 1025 1000 0092 1424 8883.

 

  • 2 WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Kiltowo bony upominkowe o wartości  50,00 zł i jej wielokrotności.  
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.kiltowo.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu upominkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy bonu upominkowego i do przyjmowania płatności realizowanych za pomocą bonu upominkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
6. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności bonu upominkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na bonie. Niewykorzystanie bonu upominkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności bonu upominkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

  • 3 REALIZACJA BONU UPOMINKOWEGO

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na bonie upominkowym na zakup towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod. Z kodu tego można skorzystać  tylko jeden raz.
3. Bony upominkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wysokości. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość bonu upominkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.  W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość bonu upominkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę. 
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonów upominkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego

 

  • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie sklepu internetowego Kiltowo umieszczonym na stronie internetowej www.kiltowo.pl.

2. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji bonu upominkowego.
2. Zakup bonu upominkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.kiltowo.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie www.kiltowo.pl i dotyczyć będą bonów upominnkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Warszawa, 10 sierpnia 2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl